Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 29 maja 2023 napisz DONOS@

Oświadczenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie sytuacji związanej z PUP Łomża

Główne zdjęcie
Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński i Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży

Mając na uwadze pojawiające się w przestrzeni publicznej artykuły prasowe dotyczące finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - oświadczam, jak niżej.

Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży reguluje porozumienie zawarte w dniu 18 stycznia 2000r. pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Starostą Łomżyńskim określające zasięg działania oraz sposób finansowania jednostki oparty na subwencjach, dotacjach i środkach celowych. Jest to następstwem regulacji ustawowych - zgodnie z art. 9a pkt 1 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) powiatowy urząd pracy realizujący zadania z zakresu polityki rynku pracy, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów Zatem, jest to ustawowy obowiązek Miasta Łomży, a nie działanie zależne od dobrej woli decydentów.

Udział w całości poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, określony jest ustawowo - stosownie do art. 9a pkt 4 wymienionej ustawy - równy jest ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania powiatowego urzędu pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione. Oznacza to, że Miasto Łomża jest zobowiązane do współfinansowania kosztów działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na poziomie 55,05%. Podczas planowania budżetu na rok 2023 - we wrześniu 2022 r. udział ten został oszacowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na kwotę 2.627.513,00 zł. W budżecie Miasta Łomża na 2023 rok w dniu 28.12.2022 r. uchwalono wydatki na funkcjonowanie PUP w Łomży w kwocie 2.355.400,00 21. 

Prezydent Miasta Łomża nie odpowiedział dotychczas na przedłożone pismo nr PUP.FK.071.6.2022, które otrzymał w dniu 28 września 2022 r, informujące o wyliczonym udziale Miasta na kwotę 2.627.513,00 zł. Na skutek braku informacji ze strony Prezydenta Miasta Łomża, w dniu 20 lutego 2023 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udała się do Urzędu Miejskiego w Łomży, gdzie Skarbnik Miasta Łomża przekazała, iż określono wysokość udziału Miasta Łomża na kwotę 2.289.554,00 zł.

Zaznaczyć należy, że kwota subwencji ustalona w budżecie państwa, znana Miastu wynosiła do dnia 16 lutego 2023 r. - 2.179.603,00 zł, co nie jest tożsame z żadną z kwot wprowadzonych przez Miasto Łomża. Ponadto należy zauważyć, że zmiana wysokości subwencji nastąpiła w dniu 16 lutego 2023 r., a Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uzyskała informację w rozmowie telefonicznej w dniu 20 marca 2023 r., iż Prezydent Miasta Łomża zaproponował zmiany  budżetowe, na skutek których wysokość dotacji celowej na działalność PUP w Łomży w 2023 r wyniesie 1.944.748,00 zł, czyli o 410.652,00 zł mniej niż w uchwalonym pierwotnie budżecie Miasta. Brakuje w tym zakresie podstawowego przepływu informacji, który wymuszany jest jednostronnie i uniemożliwia porozumienie się na etapie planowania, czyli wtedy gdy jest temu stosowny czas.

Należy podkreślić, że ani przywołane na wstępie porozumienie, ani porozumienie zawarte w dniu 8 listopada 2005 r. w sprawie współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, między Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża, nie opiera się w żaden sposób na wysokości subwencji przekazywanej z Ministerstwa Finansów. Ustalenia między Powiatem Łomżyńskim, a Miastem Łomża dotyczą udziału procentowego ponoszonych kosztów, a nie źródeł finansowania przekazywanej dotacji celowej.

Powoływanie się na wysokość otrzymywanej subwencji nie ma ani umocowania prawnego, ani faktycznego. W ubiegłym roku Miasto Łomża otrzymało subwencje na działania z zakresu polityki rynku pracy w kwocie 2.295.917,00 zł. Tymczasem w budżecie Miasta Łomża uchwalonym w dniu 19 stycznia 2022 r. ustalono wysokość dotacji na funkcjonowanie PUP w Łomży w wysokości 1.995.986,00 z i dopiero po długotrwałych negocjacjach zawarto porozumienie między samorządami na kwotę 2.185.986,00 zł, czyli o 109.931,00 zł mniej niż wynosiła subwencja. Powszechnie wiadomo, że otrzymywane subwencje z budżetu państwa nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów. Miasto Łomża przecież nie otrzymuje subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówek oświatowych, która refunduje w całości koszty ich funkcjonowania, a mimo to - prowadzi je.

Mając na uwadze historię współfinansowania działalności jednostki realizującej przedmiotowe zadania należy stwierdzić, że powoływanie się na wysokość otrzymywanej subwencji na rok 2023, ma charakter czysto populistyczny.

Zwłaszcza, że Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w roku 2022 obsłużył 16.526 osób. Łącznie aktywizowano w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 1270 osób, w tym z Łomży 736 (57,6%). PUP w Łomży zarejestrował w 2022 roku 4670 osób bezrobotnych, z czego 2899 z Łomży (62,07%). W ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 PUP w Łomży zrealizował wsparcie dla 9.462 podmiotów gospodarczych i 3.198 pracowników na kwotę 48.809.669,00 zł z czego 35.665.101,00 zł (73,06%) pozyskały podmioty gospodarcze z terenu Miasta Łomży, wypłacono świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy uczestnikom Centrum Integracji Spotecznej w wysokości 2.740.869,00 zł, z czego CIS w Łomży 1.648.183,00 21 (60,13%).

Podsumowując - udział Miasta Łomża we współfinansowaniu kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na poziomie 55,05% pozostaje dużo poniżej w stosunku do zadań realizowanych na rzecz Miasta Łomży. Rokroczne zaniżanie wysokości należnej dotacji przez Miasto Łomża skutkuje dużymi problemami w organizacji PUP w Łomży oraz nadmierne obciążenie budżetu Powiatu Łomżyńskiego.

Proszę o zamieszczenie oświadczenia w całości.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Łomża, dnia 24 marca 2023 r.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę