Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 21 stycznia 2021 napisz DONOS@

W 2021 roku zaciągniemy 25 000 000 kredytu

Na koniec 2021 roku Łomża będzie miała już 173 506 658,31 zł. długu. Właśnie przygotowano nowy budżet. Zakłada on głównie wzrost dotacji i subwencji oraz spadek dochodów własnych. Dochody wyniosą 442 033 664,00 zł, a wydatki 454 490 417,00 zł, w tym 84,99% na bieżące zadania, a majątkowe (inwestycje) 15,01%.

Na środowej sesji radni zajmą się przygotowanym przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego budżetem, który jest nieznacznie niższy w stosunku do tego z 2020 roku. 

 „Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż najwyższy wzrost dochodów planowany jest w pozycji dochody zlecone bieżące, (główny wpływ na to zwiększenie mają wyższe kwoty dotacji na realizację Programu Rodzina 500 plus - wzrost o 10,02%, oraz na świadczenia rodzinne - wzrost o 4,01%) - czytamy w uzasadnieniu.

Przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 25 000 000,00 zł., z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 12 543 247,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 12 456 753,00 zł. 

"Na wysokość planowanych dochodów majątkowych mają wpływ zewnętrzne źródła finansowania inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na dochody bieżące wpływają głownie dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania zlecone oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, co wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania oraz zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Dochody własne Miasta Łomża planowane są na poziomie 22 004 667,00 i są o 17% niższe niż w bieżącym roku. W PIT i CIT zakładany jest wzrost dochodów o 1,88% . O prawie 30%, do 3 952 300,00 zł, spodziewany jest spadek pozostałych dochodów majątkowych. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „powodem są dochody niezaplanowane wpływające w trakcie roku budżetowego jak: zwroty niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane”.

Wpływy z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków UE zaplanowano o 54,58% niższej kwocie niż w 2020 r. Wynika to z kontynuacji zadań – wyjaśnia ratusz. - Plan w tym zakresie zostanie zwiększony w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków budżetu UE.

W porównaniu do 2020 r. planowane wydatki ogółem na 2021 r. są niższe o 40 222 974 zł, tj. o 8,13%, z tego: wydatki bieżące niższe o 14 344 zł o 0,003%, zaś wydatki majątkowe o 40 208 630 zł – 37,08%.  Planując wydatki majątkowe – czytamy w uzasadnieniu - skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane. Zarezerwowano 47 686 224 (tj. o prawie 20 mln mniej niż w 2020 roku) środki na nowe zadania, ze względu na pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki wzrosły na: 
Turystykę do – 789 084,00 (o 25%)
Gospodarkę mieszkaniową do – 6 407 234 (o 4%)
Działalność usługową  do 2 354 122 (o 43%)
Obsługa długu publicznego do 4 979 812 (o 145%) 
Różne rozliczenia do 8 301 170 (o 6061%)
Rodzina do 91 932 618 (o 5%)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 35 386 968 (o 7,57%)

Spadły wydatki między innymi na:
Transport i łączność do 47 686 224 ( o 28%)
Szkolnictwo wyższe do 350 000 (o 12,5%)
Administracja publiczna do 22 161 092 (o 2,75%) 
Bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż do 10 270 902 (o 19%)
Oświata i wychowanie do 144 602 513 (o 7,62%)
Ochrona zdrowia do 1 604 000 (o 9 %)
Pomoc społeczna do 26 965 020 ( o 3%)
Pozostałe zadania z polityki społ. Do 4 440 497 (o 22%)  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 20 142 775 (o 50%)
Kultura fizyczna do 10 539 696 (o 8%)

Po uwzględnieniu rezerwy, środków UE i dotacji w trakcie roku szkolnego relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2021r. do przewidywanego wykonania 2020 r. ma wynieść 99,71% i miasto zapowiada dalsze działania racjonalizujące wydatki bieżące na oświatę. 

W projekcie zaplanowano podwyżki opłat za śmieci w 2021 roku. 

Zwiększenie planowanych wydatków o 2 954 604 zł na Obsługę długu publicznego wynika głównie z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów (o 1 754 604 zł), które zaplanowano na poziomie marża banku plus WIBOR w wysokości 1,5% - czytamy w uzasadnieniu. -  Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 0,22%, ale wobec niepewnej sytuacji co do stanu epidemii w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2021 r. nowego kredytu na kwotę 25 mln zł. Zaplanowano także potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki MPEC Sp. z o.o.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 2 173 787 zł wyższe w stosunku do 2020 r.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma Oświata i wychowanie, tj. 31,82%, duży udział ma również Rodzina, tj. 20,23%. Łącznie, działy edukacyjne oraz działy z zakresu pomocy społecznej stanowią 62,33% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok (15% wydatków)  to głównie na inwestycje drogowe – 47,33%, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,68%  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12,66%, oraz oświatę – 8,18%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (18 936 397 zł), kredyt – 12 456 753 zł, środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (25 093 481 zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11 734 292 zł).

W 2021 roku zaplanowano rekompensatę 12 800 000 zł dla MPK za transport publiczny.

O prawie 300 000 wzrastają wydatki na Straż Miejską do 1 087 873 zł. 

Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zaplanowano 153 706 406 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji to 108 453 403 zł (stanowi to 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2 799 313 zł (co zabezpiecza 1,82% bieżących wydatków oświatowych). Reszta wydatków w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (42 453 690 zł) – 27,62%. 

Dotacje dla instytucji kultury tj. teatry, filharmonii, muzeum, bibliotek wzrastają o wartość poniżej 1%, co przy inflacji ok. 3% oznacza realny spadek. 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę