poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2014 r o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa od następujących podmiotów:
- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,
- komitetów wyborczych wyborców.

Komisarz Wyborczy w Łomży jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z terenu powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomży.

Zawiadomienia przyjmowane będą w dni robocze, począwszy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, do dnia 8 września 2014 r. ( poniedziałek) - w godz. 7.30 - 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r.:
- o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej,
które dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną bądź w inny sposób doręczone do siedziby organu wyborczego (np. wysłane pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki ( art.9 §1 Kodeksu Wyborczego).
Informacje telefoniczne w powyższej sprawie udzielane są pod numerem: 86 216-44-97.

Komisarz Wyborczy
Jan Leszczewski


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0