Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@
BIP

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2014r.

§1

Podstawowym celem WZO, dla którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, jest zapewnienie rozwoju umysłowego ucznia, ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny, kształtowania umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, dostarczenia uczniowi i rodzicom (opiekunom) bieżącej informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępach w tym zakresie, uzyskania przez nauczycieli informacji umożliwiającej doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania uwzględniające specyfikę przedmiotu i zawierające wymagania programowe, sposoby ich sprawdzania oraz szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania są załącznikami do WSO. Ustalone dla każdego przedmiotu zasady, formy i liczba zadań sprawdzających poziom osiągnięć edukacyjnych muszą być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych elementów wchodzących w skład zasad ogólnych.

W skład WZO wchodzą także kryteria oceny zachowania.

§2 Dekalog oceniania

1.Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać je. Ocena pełni nie tylko funkcję diagnostyczną - może spełniać rolę społeczno – wychowawczą.

2. W ocenianiu należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami. Ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny zachęcać ucznia do zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności.

3. Cel oceniania trzeba jasno określić. Nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć, z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnienie wyboru danej formy sprawdzania.

4. Ocenianie powinno być trafne. To oznacza, że wybrana metoda sprawdza dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić.

5. Ocenianie powinno być jasne i rzetelne. O ile to tylko możliwe, należy wyeliminować subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby egzaminatora.

6. Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania sumującego uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia.

7. Ocenianie powinno skłonić zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy i uczenia się. Wobec tego niezbędna jest nieustanna ewaluacja i doskonalenie oceniania.

8. Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się trzeba zaplanować razem z formami sprawdzania i oceniania tak, aby uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.

9. Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia. Zbyt dużo sprawdzianów w krótkim czasie obciąża zarówno efektywne uczenie się jak i nauczanie.

10. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje.

§3 ZASADY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH PROGRAMOWYCH I KRYTERIACH OCENIANIA.

1.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych      opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie      programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wymagania programowe oraz kryteria oceniania uczeń wpisuje do zeszytu  przedmiotowego

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informuje uczniów     oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w szkole.

4. Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u dyrektora, w bibliotece     szkolnej i nauczyciela danego przedmiotu.

§4 FORMY I SPOSOBY OCENIANIA - ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

Pierwszy semestr trwa od września do 3 tygodnia stycznia, drugi semestr od lutego do    czerwca.

a) uczeń jest klasyfikowany na koniec semestru lub roku szkolnego jeśli z wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny w skali od 1 do 6

b)uczeń jest nie klasyfikowany z jednego lub wielu przedmiotów jeśli nie ma podstaw do      ustalenia oceny końcowej z powodu nadmiernej absencji na danych zajęciach (ponad 50%      zajęć opuszczonych) lub unikania przez niego pisania prac klasowych i sprawdzianów.

2. Oceny, jakie otrzymuje uczeń są jawne i przedstawiane uczniowi lub osobom      upoważnionym do ich poznania (rodzic, wychowawca, dyrekcja, nauczyciel uczący w danej klasie). Na wniosek ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę

3. Prace klasowe są obowiązkowe.     Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:    - zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin     pisemnej pracy kontrolnej,    - w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się tylko 3 prace klasowe,    - za „kartkówkę” nie wymagającą przestrzegania powyższych reguł uważa się 10 - 15     minutowe pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące co najwyżej      3 ostatnie tematy lekcji.

4. Wszystkie prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu - pod rygorem unieważnienia ich -   nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. Wyjątek stanowią przypadki     losowe np. choroba nauczyciela. Uzasadnienie wystawianych ocen z odpowiedzi ustnych i    prac pisemnych, recenzje prac klasowych, prac domowych, sprawdzianów, kartkówek    winny zawierać, oprócz wskazania braków, również wskazania pozytywów /mocnych stron/. Oddanie prac pisemnych musi być poprzedzone odpowiednim komentarzem, który powinien zawierać omówienie osiągnięć uczniów, informację o stopniu opanowania danej partii materiału. W przypadku, gdy uczeń z pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną nauczyciel, w indywidualnej rozmowie z uczniem, informuje go o brakach, jakie musi uzupełnić.

5.W okresie pierwszego miesiąca nauki (do otrzęsin - dotyczy klas pierwszych) nie wystawiane są oceny niedostateczne.

6. Osoba, która nie poddała się takiej formie sprawdzenia wiedzy (z różnych przyczyn) ma     obowiązek w ciągu 2 tygodni od pierwszego terminu sprawdzianu napisać pracę obejmującą ten zakres umiejętności i wiadomości.

7. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do takiej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (&4 ust 6)) nauczyciel ma prawo, w trybie dowolnym, dokonać oceny ucznia.

8.Uczeń, dla którego na 4 tygodnie przed klasyfikacją przewiduje się ocenę niedostateczną ma możliwości, za zgodą nauczyciela, pisania sprawdzianu zaliczeniowego w zakresie  wymagań koniecznych i podstawowych. Negatywny wynik sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Procedury tej nie stosuje się do innych ocen (dotyczy również odpowiedzi ustnych).

9. Nauczyciel przechowuje zrecenzowane prace pisemne do końca roku szkolnego (31.08.).

10. Sprawdzanie zadań domowych może się odbywać zarówno w formie odpowiedzi ustnej,      jak i kilkuminutowego sprawdzianu pisemnego.

11.Przed przystąpieniem do prac pisemnych nauczyciel zapoznaje ucznia z kryteriami oceniania lub punktacją niezbędną do uzyskania danej oceny szkolnej.

12.Korzystanie z niedozwolonych źródeł (np. praca, odpowiedź niesamodzielna) podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa     jej poprawy.

13. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne.

 

§5 ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH I POSTĘPACH W NAUCE.

1. Podczas śródokresowych i semestralnych zebrań z rodzicami wychowawca informuje    rodziców bądź opiekunów uczniów o wynikach w nauce, jakie osiągnęła klasa jako całość.    Informację o wynikach w nauce, brakach, trudnościach wychowawca przygotowuje nie     tylko na podstawie wystawionych ocen lecz również uwag i wniosków, jakie zbiera od     poszczególnych nauczycieli.

 

2. W sytuacjach wyjątkowych (duża liczba ocen niedostatecznych, naganne zachowanie,     nagminne opuszczanie zajęć szkolnych) wychowawca zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania rodziców (opiekunów) o zaistniałej sytuacji.

3. Szczegółowej informacji o postępach w nauce, trudnościach z opanowaniem partii materiału przez danego ucznia udziela nauczyciel przedmiotu podczas indywidualnych rozmów z rodzicami w dniu, w którym jest zebranie rodziców danej klasy.

4. Na zebraniu z rodzicami wychowawca przedstawia informacje o zachowaniu się klasy jako    całości. Negatywne imienne uwagi o danym uczniu przedstawia w czasie indywidualnych    rozmów z zainteresowanym rodzicem. Wyjątek stanowią te zachowania poszczególnych    uczniów, które zagrażają pozostałym członkom społeczności klasowej bądź szkolnej.

5. Na wniosek rodziców, wychowawcy lub zainteresowanego nauczyciela informację o     wynikach klasy z przedmiotu nauczyciel może przedstawić osobiście na zebraniu rodziców    danej klasy.

6. W czasie indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielem przedmiotu rodzice lub     opiekunowie ucznia  mogą zapoznać się z treścią prac pisemnych ucznia oraz uzyskać     uzasadnienie oceny.

7. Uczeń i jego rodzice /opiekunowie/ powinni być poinformowani o przewidywanej dla niego ocenach semestralnych i rocznych na miesiąc przed klasyfikacją /spotkanie z rodzicami, rozmowa indywidualna, forma pisemna, itp./.

8. Podstawą klasyfikowania ucznia jest ocena szkolna.

9. Nauczyciele powinni upublicznić / wywiesić informacje w gabinetach przedmiotowych wymagania programowe, sposoby badania i poprawiania osiągnięć szkolnych/.

§6 1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywana:

1) Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

2) Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.

3) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

4) Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 43. W oparciu o tą analizą może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

5) Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.

6) Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

7) Nauczyciel umożliwia podwyższanie przez ucznia ocen  bieżących.

9) Nauczyciel może wprowadzić do PZO uszczegółowienia niesprzeczne z WZO ( o ile zostaną one podane do wiadomości uczniom na początku roku szkolnego).

§7 USTALANIE  OCEN  SEMESTRALNYCH  I  ROCZNYCH

Ogólne kryteria oceniania

Odpowiedzi ustne:

„1” Odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych.

„2” Wymagane przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności, chodzi tu o tzw. niezbędną wiedzę z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu nieodzowną w toku dalszego kształcenia.Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak podstawowe fakty (...) i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytania.

„3” Uczeń zna najważniejsze fakty (...) - wiedza podstawowa i potrafi je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują niewielkie błędy rzeczowe i  językowe.

„4” Odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem językowym, dopuszczalne są jedynie nieliczne - drugorzędne, z punktu widzenia tematu - błędy, nie wyczerpuje zagadnienia.

„5” Odpowiedź wyczerpująca (umiejętności podstawowe + dopełniające + rozszerzające). Treść nie wykracza poza program.

„6” Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bdb, wykracza poza program, zawiera własne, oryginalne przemyślenia i oceny, zawiera treści zaczerpnięte ze źródeł pozapodręcznikowych.

Testy, sprawdziany pisemne

0%  - 36,99% - niedostateczny

37% - 39% - niedostateczny+

+40% - 49,99% - dopuszczający

50% - 55,99% - dopuszczający+

+56% - 65,99% - dostateczny

66% - 75,99% - dostateczny+

+76% - 85,99% - dobry

86% - 89,99% - dobry+

+90% - 96,99% - bardzo dobry

97% -  97,99 - bardzo dobry+

+98% - 100% - celujący

Wypowiedź pisemna  (realizacja projektów, prace zaliczeniowe)

1. Zrozumienie tematu, znalezienie i wybór źródeł informacji     0 - 20 pkt.

2. Zakres wiedzy przedmiotowej, dobór materiału rzeczowego        0 - 25 pkt.

3. Sposób prezentacji jako umiejętności posługiwania się wiedzą i pojęciami  0 - 25 pkt.

4. Język: ortografia, interpunkcja, styl, gramatyka, słownictwo      0 - 20 pkt.

5. Konstrukcja pracy i jej forma graficzna:    - wstęp, rozwinięcie, zakończenie    - akapity, marginesy, literatura           0 - 10 pkt.

6. W wypadku sprawdzianów, testów wielopoziomowych punktacja ich jest następująca:

60 – 70% z K- dopuszczający

60 – 70% z K + 60 – 70% z P – dostateczny

60 – 70% z K + 60 – 70% z P + 60 – 70% z R – dobry

60 – 70%  z K + 60 – 70% z P + 60 – 70% z R + z D – bardzo dobry

K- umiejętności konieczne

P – umiejętności podstawowe

R – umiejętności rozszerzające

W – umiejętności wykraczające

D – umiejętności dopełniające

Nauczyciele poszczególnych grup przedmiotów mają prawo do uszczegółowienia kryteriów oceniania i zawarte jest to w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§8 CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

 

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY
SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

WAGA

Prace klasowe

4

Odpowiedzi ustne

2

Praca domowa

1

Postawa

1


1. Wyliczenie oceny semestralnej i rocznej:

Nauczyciel dla każdego ucznia oblicza średnią ważoną (współczynnik O) na zakończenie semestru posługując się następującym wzorem:

 

gdzie:

wn – waga ocen

sn – suma ocen o wadze wn

iwn – ilość ocen o wadze wn

 

Zamianę współczynnika O na ocenę semestralną  obrazuje tabela:

Min - Max

Ocena

0,00 - 1,64

niedostateczna

1,65 - 2,49

dopuszczająca

2,50 - 3,49

dostateczna

3,50 - 4,49

dobra

4,50 - 5,29

bardzo dobry

5,30 - 6,00

celująca

2. Założenia:

A. Minimum 4 oceny  (po 1 w każdej kategorii)

B. Uczeń nie może otrzymać pozytywnej oceny końcoworocznej, jeżeli w II semestrze nie uzyska minimum 1,65  pkt.

C. Nauczyciel  może wystawić  ocenę dopuszczającą, jeżeli uczeń ma przewagę ocen pozytywnych (bez postawy).

D. Jeżeli uczeń z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał na pierwsze półrocze ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie do 31 marca danego roku szkolnego. Zaliczenie ma formę pisemną z uwzględnieniem wymagań na ocenę dopuszczającą. Próg zaliczenia to 70%. Po uzyskaniu przez ucznia zaliczenia nauczyciel przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej bierze pod uwagę ocenę dopuszczającą czyli współczynnik 1,65.

E. Średnia roczna wyliczana jest na podstawie średnich arytmetycznych okresowych, gdzie semestr I i semestr II mają wagę 1

F. Znak 0 (zero) stanowi informację o tym, że uczeń nie przystąpił do sprawdzianu lub nie oddał wymaganego przez nauczyciela zadania. Jeżeli uczeń, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,  nie napisze sprawdzianu (nie odda zadania), nauczyciel zamienia znak 0 na ocenę 1 (stopień niedostateczny). W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, nauczyciel w miejsce znaku 0 wpisuje odpowiednio oceny 2-6.

3.  Zespoły przedmiotowe mogą wprowadzać zmiany niesprzeczne z WZO pod warunkiem podania ich do wiadomości uczniów na początku roku szkolnego.

4. Powyższe ustalenia są podstawą wyliczenia ocen semestralnych i rocznych w dzienniku elektronicznym Librus Synergia

 

5. Ocena „postawy”

Przy wystawianiu oceny z postawy należy uwzględnić dwa elementy:

- frekwencję:

Frekwencja

%

Pkt

75 - 80

2

80,1 – 85

3

85,1 – 90

4

90,1 – 95

5

95,1 - 100

6

-stosunek do przedmiotu maksymalnie  6 pkt.

Wyliczenie oceny z postawy:

 

0-3     niedostateczny

4-5     dopuszczający

6-7     dostateczny

8-9    dobry

10-11     bardzo dobry

12    celujący

 

§8.1

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

1. EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

 

1.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeśli złoży podanie do dyrektora szkoły.

 

3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu podania i pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny musi zdawać uczeń, który przeszedł z jednego typu klasy lub szkoły do innej i w wyniku różnic programowych nie realizował jednego lub kilku przedmiotów.

 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami bądź opiekunami.

 

6. Uczeń lub jego rodzic ma obowiązek wskazać w podaniu o zorganizowanie egzaminu klasyfikacyjnego poziom wymagań, na który będzie zdawał. Nie zaliczenie tego poziomu przez ucznia oznacza nie zdanie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

7. Uczeń powinien być zapoznany z wymaganiami na poszczególne oceny również przed egzaminem klasyfikacyjnym /dotyczy poziomu wymagań wskazanego przez ucznia lub jego rodzica/.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej (oprócz informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których winien mieć formę praktyczną). Część pisemna trwa 60 minut. W części ustnej należy zagwarantować 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje wszystkie poziomy wymagań edukacyjnych.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel dyrekcji jako przewodniczący komisji 2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne - jako egzaminator 3) nauczyciel danego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

11. Wynik egzaminu wraz z protokołem jego przebiegu może stanowić podstawę do zobowiązania nauczyciela przez dyrektora szkoły do zmiany wysokości danej oceny.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje ocenę niedostateczną na I semestr lub nie otrzymuje promocji na następny semestr bądź do następnej klasy.

13. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie przestaje być uczniem i jest skreślony z listy uczniów /gdy przeszedł z innej klasy lub szkoły/ w innych wypadkach powtarza klasę.

§8.2 ZASADY I TRYB ODWOŁANIA SIĘ UCZNIA BĄDŹ RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ OD OCENY

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,

c) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:a) skład komisji,b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,c) zadania (pytania) sprawdzające,d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a) skład komisji,b) termin posiedzenia komisji,c) wynik głosowania,d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§9. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

1. EGZAMIN  POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo zdawać z tych zajęć egzaminy poprawkowe,

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej./

1) powyższy warunek dotyczy w szczególności uczniów mających orzeczenie o obniżeniu poziomu wymagań, uczniów posiadających specyficzne trudności w uczeniu,

2) uczniów długotrwale przebywających w szpitalu, uczniów chronicznie chorych przebywających na zwolnieniach lekarskich,

3) uczniów wracających po długotrwałym pobycie za granicą.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu wystawiono ocenę naganną z zachowania nie otrzymuje promocji do następnej klasy (nie kończy szkoły).

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń lub jego rodzic ma obowiązek wskazać w podaniu o zorganizowanie egzaminu poprawkowego poziom wymagań, na który będzie zdawał. Nie zaliczenie tego poziomu przez ucznia oznacza nie zdanie egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń powinien być zapoznany z wymaganiami na poszczególne oceny również przed egzaminem poprawkowym /dotyczy poziomu wymagań wskazanego przez ucznia lub jego rodzica/.

10. Egzamin poprawkowy obejmuje treści nauczania z poziomu wskazanego przez ucznia lub jego rodzica i składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego (ćwiczenia praktyczne). Egzamin pisemny trwa 60 minut. W części ustnej uczeń ma zagwarantowane 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a jego odpowiedź nie powinna być dłuższa niż 20 minut.

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1. dyrektor szkoły lub zastępca jako przewodniczący komisji,

2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

12. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela.

13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§10 ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Ocena zachowania jest opinią szkoły o uczniu wyrażoną w formie stopnia szkolnego wystawionego przez wychowawcę. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia w po uprzednim zasięgnięciu i uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej. Materiałem wyjściowym do oceny zachowania są spostrzeżenia wychowawcze gromadzone w ciągu semestru przez wychowawcę klasy (dokumentacja spostrzeżeń wychowawcy klasy, dla każdego ucznia). Podstawą oceny z zachowania jest rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r., § 15,

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe;

b) bardzo dobre;

c) dobre;

d) poprawne;

e) nieodpowiednie;

f) naganne.

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną, roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania.

5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną, roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności 

1. Po 2 - dniowej nieobecności ucznia, gdy rodzice nie usprawiedliwiają nieobecności i brak jest informacji, co dzieje się z wychowankiem, wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami /opiekunami/.

2. Gdy jest to uczeń, co do którego istnieje domniemanie, że może wagarować – skontaktować się z rodzicami /opiekunami/ niezwłocznie/tego samego dnia, najpóźniej następnego/.

3. Wychowawca podejmuje działania w celu wyjaśnienia powodu wagarów (przeprowadza rozmowę profilaktyczną z uczniem i rodzicami – opiekunami), stara się rozwiązać problem samodzielnie, stosuje system kar przewidzianych w statucie dla wychowawcy.

4. Wychowawca klasy ma obowiązek dokonywania okresowej analizy nieobecności uczniów /nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb/, uczniowie z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi /powyżej 10 godzin w miesiącu/ - po wyczerpaniu wszystkich działań wychowawcy klasy zgłaszani są wicedyrektorowi ds. wychowawczych oraz psychologowi szkolnemu w celu rozwiązania problemu lub podjęcia dalszych środków prawnych.

5. Wychowawca ma obowiązek sprawdzić połączenia autobusowe uczniów dojeżdżających, /zwalniać z ostatnich lekcji można w sytuacjach wyjątkowych, dłuższe oczekiwanie na połączenie nie jest powodem zwalniania z ostatnich zajęć, dotyczy jedynie ostatnich połączeń/.

§ Kryteria oceny zachowania uczniów


Frelwencja Stosunek do nauki Kultura osobista Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo Zaangażowanie w życie klasy i szkoły

W

Z

O

R

O

W

E

 

Wszystkie nieobecności uczeń usprawiedliwia terminowo Systematycznie pracuje nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności. W swojej pracy systematycznie korzysta z zasobów szkolnej biblioteki w obszarze lektur (I semestr – 6 i więcej razy, rok szkolny – 10 i więcej), literatury popularnej oraz zbiorów elektronicznych.
Uczeń ma wyłącznie pozytywne uwagi w dzienniku, postępuje zgodnie z regulaminem szkoły, potrafi dokonywać rzetelnej samooceny własnych postaw, zachowań, asertywnej obrony swojego zdania, wyrażania własnej opinii, Uczeń nie posiada nałogów, angażuje się na forum szkoły w propagowanie stylu wolnego od nałogów lub propaguje je swoim postępowaniem Uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły poprzez: - pracę w samorządzie uczniowskim klasowym i szkolnym, - udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie szkolnym i pozaszkolnym, - dbałość o wizerunek szkoły na zewnątrz, - uczestnictwo w pracy kół zainteresowań i organizacjach szkolnych, różnych formach pracy na terenie szkoły, - pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, - pomoc koleżeńska uczniom mającym trudności w nauce

B.

D

O

B

R

E

Do 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze Systematycznie doskonali swoje umiejętności, pracuje nad poszerzaniem wiedzy w miarę swoich możliwości i zdolności, korzysta z zasobów szkolnej biblioteki (I semestr – 3 – 5 razy,rok szk. - 7 – 9 razy). Kultura zachowania ucznia w szkole i poza szkołą nie budzą zastrzeżeń. Uczeń potrafi dokonywać rzetelnej samooceny własnych postaw, zachowań, asertywnej obrony swojego zdania, wyrażania własnej opinii. Nie ma uwag negatywnych w dzienniku i nie stwierdzono uchybień statutowych Uczeń nie ma nałogów i angażuje się na forum klasy w propagowanie zdrowego stylu życia
Uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły poprzez: - systematyczną pracę w samorządzie klasowym i szkolnym, organizacjach szkolnych, - uczestniczy w konkursach i olimpiadach, rozgrywkach sportowych, innych formach pracy na terenie szkoły, - uczestniczy w organizacji imprez klasowych i szkolnych.

D

O

B

R

E

Do 10 godzin nieusprawiedli -wionych w semestrze oraz do 3 nieusprawiedli- wionych spóźnień Uczeń w miarę systematycznie doskonali swoje umiejętności, pracuje nad poszerzaniem wiedzy stosownie do swoich możliwości i zdolności. Kultura zachowania w szkole i poza szkołą również nie budzi zastrzeżeń. Nauczyciele, pracownicy, rodzice i instytucje nie zgłaszają wobec ucznia żadnych negatywnych uwag co do jego postawy i zachowania. Uczeń nie ma nałogów. Uczeń nie przejawia własnej inicjatywy w działaniach na rzecz klasy i szkoły, ale dobrze wypełnia powierzone mu zadania.

P

O

P

R

A

W

N

E

16 - 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze oraz do 5 nieusprawie-dliwionych spóźnień. Uczeń pracuje na miarę swoich możliwości choć niesystematycznie, ma duże braki Uczeń stara się przestrzegać regulaminu, wypełnia swoje obowiązki zawarte w Statucie szkoły. Zgłaszane są wobec niego sporadyczne (max. 2) uwagi dotyczące kultury osobistej (wpisywane do dziennika lub informowany jest o tych faktach wychowawca) lecz nie poniżają godności innych osób, otrzymał słowne upomnienie wychowawcy wobec klasy. Stwierdzono 1 przypadek palenia papierosów na terenie lub w otoczeniu szkoły. Uczeń nie przejawia własnej inicjatywy w działaniach na rzecz klasy i szkoły, ale poprawnie wypełnia powierzone mu zadania.

N

I

E

O

D

P

O

W

I

E

D

N

I

E

21 - 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze
Uczeń ma niską motywację do nauki co skutkuje dużymi brakami wiedzy i umiejętności Uczeń ma negatywny wpływ na społeczność szkolną, przejawia agresję. Jego kultura zachowania w szkole i poza szkołą budzi wiele zastrzeżeń. Lekceważy obowiązki szkolne i zasady współżycia społecznego, rzadko podejmuje próby poprawy swego zachowania. Otrzymał naganę wychowawcy klasy wynikającą z pojedynczego poważniejszego złamania regulaminu lub z licznych (5 ) negatywnych uwag w dzienniku, Strój ucznia odbiega od przyjętych norm. Stwierdzono max. 3 przypadki palenia papierosów na terenie lub w otoczeniu szkoły. Uczeń niechętnie włącza się w działania na rzecz klasy i szkoły, nierzetelnie wypełnia lub uchyla się od wypełniania powierzonych mu zadań.
N A G A N N E Nagminnie opuszcza zajęcia - powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. Uczeń ma niską motywację do nauki, nie podejmuje prób uzyskania lepszych wyników edukacyjnych pomimo pomocy nauczycieli. Uczeń dopuścił się fałszowania podpisów lub ocen w dzienniku, stosował przemoc (fizyczną bądź psychiczną) lub agresję i w stosunku do kolegów, nauczycieli bądź innych osób, w wyniku czego druga osoba została poszkodowana, miał konflikt z prawem, otrzymał naganę dyrektora szkoły. Wielokrotnie (powyżej 4 razy) stwierdzono palenie papierosów na terenie szkoły lub jej otoczeniu, stwierdzono w szkole stan wskazujący na spożycie alkoholu lub stan wynikający z zażycia narkotyków Uczeń ma negatywny wpływ na społeczność szkolną (dezorganizuje życie szkoły, klasy, namawia do ucieczek z lekcji, przeszkadza nagminnie nauczycielom w prowadzeniu lekcji), dewastuje mienie szkolne, systematycznie ucieka z lekcji, pomimo pomocy wychowawcy, nauczycieli, psychologa, kolegów nie czyni żadnych starań, aby osiągnąć pozytywne wyniki w nauce i zmienić swój stosunek do obowiązków szkolnych

UWAGA! - W przypadku uczniów, którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a jednocześnie nie spełniają kryteriów jednego z wymienionych obszarów, wychowawca w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z nauczycielem – opiekunem ucznia, może podwyższyć ocenę z zachowania.

Frekwencja za tydzień, w którym odbywa się klasyfikacyjna rada pedagogiczna dotycząca I semestru ma być uwzględniona w zestawieniach statystycznych dotyczących II semestru.

Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2014r..

Elżbieta Szleszyńska
wt, 14 października 2014 17:12
Data ostatniej edycji: wt, 02 stycznia 2018 14:40:22

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę