Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 25 października 2020 napisz DONOS@

Stanowisko Wójta Gminy Piątnica

Główne zdjęcie
Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski

W odpowiedzi na przedstawione przez Państwa Radnych dywagacje dotyczące braku zgody na zakup budynku po hotelu „Belfort” informuję, że nie zgadzam się z tymi argumentami. Pragnę przypomnieć, że wszelkie działania w gminie są naszymi wspólnymi, czyli zarówno Wójta, pracowników urzędu oraz Radnych i mieszkańców. Wszelkie podjęte działania są konsultowane z Radnymi i w tym przypadku również tak było.

Oprócz indywidualnych rozmów z Radnymi podczas komisji zostały zaprezentowane oraz przekazane materiały dotyczące zakupu obiektu wraz z prezentacją (chociaż nie wszystkie komisje były zainteresowane prezentacją)

17.09.2020 – Komisja Rewizyjna w składzie: Komorowska Alicja Agnieszka, Dymek Andrzej, Domitrz Urszula,  Świderski Andrzej

21.09.2020 – Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych w składzie: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir

22.09.2020 – Komisja Budżetu i Spraw Społecznych w składzie: Zduńczyk Piotr, Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof

Materiały zawierały przedstawienie obiektu wraz z możliwością zagospodarowania oraz protokoły z przeglądów, które potwierdzały dobry stan obiektu: 

Prezentację obiektu wraz z potencjalnym przeznaczeniem pomieszczeń

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych –  spalinowych-wentylacyjnych 

Protokół z kontroli instalacji gazowej przewodowej i wentylacji 

Protokół z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego 

Protokół z instalacji bezprzewodowej i wentylacji

Protokół z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego

Koszty adaptacji budynku określone na podstawie rozeznania rynku oraz na podstawie konsultacji branżowych

Na prośbę radnych został zamówiony i sporządzony operat szacunkowy obiektu. Według dokumentu obiekt o powierzchni całkowitej 2 485,72 m2 został wyceniony na kwotę 7 952 094 zł brutto. 

Każdy Radny został również zaproszony do konsultacji indywidualnych w gminie, z czego skorzystała mniejszość. 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

W rozmowach wielokrotnie przedstawiałem radnym korzyści wynikające z nowej inwestycji. Głównym argumentem jest nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.  Radni wielokrotnie powtarzali, że jest to priorytet naszych działań, aby Gminny Ośrodek Kultury został wyremontowany.

Pragnę Państwu przypomnieć, że Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dotacji na realizację tego przedsięwzięcia do kwoty 3.203.843 zł. oraz Uchwała Nr 214/XXXVII/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Piątnica do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki na realizację przedsięwzięcia do kwoty 5.002.721 zł przy składzie 13 obecnych radnych wszyscy byli za przyjęciem tych uchwał. Łączna kwota środków – dotacji i pożyczek zaakceptowanych przez Radnych to 8.206.564 zł.

Po wyborze mojej osoby w XI 2018 roku na stanowisko Wójta Gminy, poczyniłem kroki kontynuacji tego zadania. Dzięki wsparciu lokalnych posłów niejednokrotnie byłem w Warszawie w NFOŚiGW w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia. 

W lipcu 2019 roku gmina Piątnica otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informację o wynikach oceny ekologiczno-technicznej i finansowej przedmiotowego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, z której wynikało przede wszystkim, że: 

a) łączne dofinansowanie w formie dotacji może wynosić maksymalnie 

1 196 752,00 zł a nie 3 203 000 zł

b) łączna wartość pożyczki (oprocentowanej) z NFOŚiGW może wynosić maksymalnie 1 175 128,00 zł. a nie 5 002 000 zł

c) kwota dotacji i pożyczki nie może obejmować powierzchni zajmowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piątnicy. 

 

Mając na uwadze powyższe łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki może wynosić maksymalnie 2 991 691,44 zł. W związku z czym gmina musiałaby dodatkowo (poza pożyczką) wziąć kredyt na kwotę min. 5 214 871,56 zł. Warto zaznaczyć, iż kwota ogółem inwestycji dotyczyła cen z I kw. 2018 r., a śledząc zmiany cen i trendy w budownictwie ceny na IV.kw. 2020 r. są już wyższe o ponad 20%. Dodatkowo kwota inwestycji nie uwzględniała kosztów wyposażenia Ośrodka Kultury. 

Z uwagi na konieczność zaciągnięcia pożyczek/kredytów w kwocie min. 6 389 999,56 zł oraz konieczność oddania do użytkowania ww. inwestycji do 30.06.2022 r. zrezygnowano z ww. dotacji. Warto zaznaczyć, iż radni gminy Piątnica o ww. fakcie zostali poinformowani już w III kw. 2019 r. 

 

Dostosowana do potrzeb mieszkańców siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.
W związku z brakami lokalowymi jesteśmy zmuszeni wynajmować lokal na potrzeby OPS. Wynajem budynku przez OPS: 

2016r. 44 400zł 

2017r. 44 400zł 

2018r. 44 400zł 

2019r. 44 400zł 

2020r. do końca września - 34 017,67zł 

Miesięczny koszt najmu lokali wynosił średnio ok. 3 800 zł i niestety nie spełnia godnych warunków obsługi mieszkańców. Po pierwsze budynek nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Brak zjazdów, odpowiedniej szerokości klatki czy windy powoduje, że mieszkańcy, którzy najbardziej potrzebują pomocy naszego ośrodka mają utrudniony dostęp. Kolejnym argumentem jest brak możliwości pozyskania, jak również przeznaczenia z budżetu gminy środków na remont, dostosowanie czy wyposażenie budynku, ponieważ nie jest ona naszą własnością tylko Parafii w Piątnicy. Niestety w tej sytuacji nic nie możemy zrobić, a jedynym rozwiązaniem jest wynajęcie lub zakup innego obiektu.  

Możliwość stworzenia żłobka
Podczas rozmowy z mieszkańcami, niejednokrotnie otrzymywałem informacje, że jest potrzeba utworzenia żłobka. Jak wiemy, w tym celu możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych („Maluch Plus”)na potrzeby adaptacji budynku. Żłobek mógłby zostać utworzony np. w miejscu obecnego budynku Urzędu Gminy. Jest to dla nas ważna inwestycja i uważam ją za kluczową dla naszych mieszkańców. 

Powstanie opieki wytchnieniowej
Wszyscy mamy świadomość, że nasze społeczeństwo się starzeje. Niestety z roku na rok statystyki są coraz gorsze. Coraz częściej seniorzy zostają bez podstawowej opieki medycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom demograficznym, chcemy stworzyć  w naszej gminie, miejsce w którym otoczymy opieką naszych seniorów.  Obecnie jest wiele możliwości otrzymania dofinasowań na dostosowanie budynków. Jesteśmy na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa spójności społecznej” finansowana w 95% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w dziale Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Jest to kolejna propozycja wykorzystania budynku na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica.

Pragne Państwa poinformować, że o OPS w związku z brakiem DPS-u czy też Ośrodka na pomoc wytchnieniową dla ludzi starszych musi przeznaczać dodatkowe pieniądze na utrzymywanie ludzi starszych w obcych ośrodkach DPS. 

2016r.  12 osób koszt utrzymania 331 965,95zł 

2017r.  10 osób koszt utrzymania 274 145,56zł 

2018r.  11 osób koszt utrzymania 222 962,96zł 

2019r.   6 osób koszt utrzymania 183 069,05zł 

2020r. do końca września - 7 osób koszt utrzymania 147 775,81zł

 

Obowiązek dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązuje już rok. Jej celem jest poprawa dostępności administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Skorzystają na tym nie tylko osoby ze szczególnymi potrzebami czyli osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy takie które ze względu na okoliczności  tymczasowo mają ograniczoną mobilność czy percepcję.  

Każdy podmiot  publiczny (szkoła, urząd, biblioteka, instytucja kultury, szpital, spółki miejskie) musi spełniać minimalne wymagania w zakresie trzech podstawowych obszarów dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy. W przypadku braku dostosowania budynków urzędy będą otrzymywały kary finansowe, które jak wiemy przełożą się na znaczne uszczuplenie budżetu gminy. 

Jak już wcześniej wspomniałem w przypadku obecnego lokalu, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy nie spełnia żadnych warunków, a ich poprawa nie jest możliwa. Również urząd gminy nie jest dostosowany, a jego adaptacja będzie wiązała się z dużymi kosztami lub nawet przebudową budynku.  Warunków takich nie spełnia również Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

Przenosząc wszystkie jednostki w jedno miejsce mamy możliwość nie tylko uniknięcia kar finansowych, ale przede wszystkim szybkie wdrożenie dostosowania. Pamiętajmy o tym, że budynek posiada już podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych a budowę windy możemy sfinansować z Funduszu Dostępności. 

Przedstawiłem Państwu, jak i naszym Radnym Gminy Piątnica na spotkaniach indywidualnych oraz komisjach pięć najważniejszych argumentów. Jak Państwo widzicie za mają propozycją przymawiają nie tylko aspekty finansowe – możliwość zakupu obiektu, za kwotę 4,5 mln złotych brutto, oszczędności związane z wynajmu czy też uniknięcie kar finansowych za brak dostosowań. Przypominam Państwu również, że obiekt posiada karczmę, która może być przeznaczona pod wynajem komercyjny. Koszt dostosowania budynku wraz z zakupem i tak będzie mniejszy niż budowa nowego budynku GOK, co nie rozwiązywałoby pozostałych problemów. 

Kolejnym aspektem jest możliwość rozwoju gminy poprzez stworzenie nowych placówek do opieki nad najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami naszej gminy. Stając naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa chcielibyśmy stworzyć takie miejsca. W obecnej sytuacji w związku z brakami lokalowymi nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Zakup nowego obiektu umożliwiłby nam to dlatego uważam, że moja propozycja jest w pełni zasadna.

Jest mi bardzo przykro, że Radni blokując zakup obiektu lekceważą potrzeby mieszkańców oraz świadomie narażają gminę na ponoszenie wysokich kosztów. Pamiętajmy o tym, że wszyscy pracujemy na rzecz rozwoju naszej gminy, a mottem przewodnim jest realizacja oczekiwań mieszkańców po to aby nasza mała ojczyzna była miejscem dobrym i bezpiecznym do życia. 

Nie rozumiem decyzji radnych, którzy odrzucają propozycję bez wnikliwej analizy oraz wymiany  merytorycznych argumentów. Dziękuję tym, którzy doceniają moje starania i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Piątnica.  Bardzo ważne jest dla mnie wsparcie Radnych, sołtysów i mieszkańców. Pomimo wszystko dalej będę pracował dla dobra i bezpieczeństwa moich mieszkańców. 

Szanowni Państwo, obecnie znajdujemy się w trudnej sytuacji – czas pandemii sparaliżował funkcjonowanie nie tylko naszego kraju, ale i całego świata. Pamiętajmy, że świat się nie zatrzymał , a my wszyscy musimy pracować na naszą wspólną przyszłość. Każdego dnia dzieci zdobywają wiedzę – zdalnie lub w szkołach, mieszkańcy chodzą do pracy, rolnicy zajmują się swoimi gospodarstwami, ponieważ mamy świadomość, że ten zły czas minie, a my znów wrócimy do normalności. Decyzje, które dzisiaj podejmujemy będą miały wpływ na nasze jutro, dlatego nie możemy się zatrzymać i czekać. 

Korzystając z okazji, a mając na względzie wzrost zachorowań na Covid-19, zwracam się do Was z prośbą o zachowanie przepisów reżimu sanitarnego. Pokonajmy razem koronawirusa!

 

Artur Wierzbowski

Wójt Gminy Piątnica

200829104429.jpg
mm
pt, 16 października 2020 16:32
Data ostatniej edycji: so, 17 października 2020 11:15:11

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę