niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Zakażą hodowli świń?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano w nim, aby powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda mogli – jak zaznacza Centrum Informacyjne Rządu - w wyjątkowych sytuacjach, zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych.

Fot. Locha z prosiętami  (MRiRW)
Fot. Locha z prosiętami (MRiRW)

CIR podaje, że wprowadzenie tego ograniczenia miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii, o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.
Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje także, że powiatowy lekarz weterynarii – w drodze decyzji administracyjnej – będzie mógł nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie działań umożliwiających wykonanie przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału. Rozwiązanie to – jak podaje CIR - usprawni prowadzenie odstrzału dzików, w szczególności na obszarach, gdzie tereny rolnicze położone są w bezpośredniej bliskości lasu.
Projekt przewiduje, że powiatowy lekarz weterynarii – w przypadku, gdy nakazany został odstrzał sanitarny zwierząt – będzie mógł wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego o wyznaczenie dla poszczególnych dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich dodatkowych osób do realizacji tego nakazu.
Poza tym na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich nałożono – przy podejrzeniu choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących – obowiązki analogiczne, jakie obowiązują posiadaczy zwierząt, w tym m.in.: przekazywanie informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz udzielanie informacji i wyjaśnień organom Inspekcji Weterynaryjnej.
Uszczegółowiono przepisy dotyczące wykonywania odstrzału sanitarnego na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz zaproponowano wprowadzenie sankcji w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy. 
Uszczegółowiony został również przepis dotyczący wykładania mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych.
Jak czytamy w komunikacie CIR nowe przepisy mają usprawnić działania prowadzone w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń. Proponowane rozwiązania ułatwią likwidację chorób zakaźnych zwierząt, co przyczyni się do ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców i producentów oraz sektor rolno-spożywczy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0