poniedziałek, 19 marca 2018 napisz DONOS@

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w firmie Compensa

§ 4. Zakres ubezpieczenia 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa przysługuje wyłącznie, jeżeli do nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia: 1) podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie; 2) w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu; 3)w życiu codziennym, które wydarzyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

2. Umowa obejmuje:

1)świadczenie z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastzreżeniem ust. 3;

2) świadczenie z tytułuczęściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;

4) świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji;

5) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia,

6) jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu;

7)zwrot kosztów operacji plastycznej koniecznej wskutek nieszczęśliwego wypadku.

3. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące ryzyka dodatkowe:

1) Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia

2) Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne

4) Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego;

5) Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy;

6) Klauzula nr 6 - zwrot kosztów rehabilitacji

7) Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych;

8) Klauzula nr 8 - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy;

9) Klauzula nr 9 - zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego;

10) Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenia na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

12) Klauzula nr 12 - odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej;

13) Klauzula nr 13 - odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowe.j

 

Agata Komorowska
nie, 07 września 2014 15:34
Data ostatniej edycji: nie, 07 września 2014 15:54:57

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0