Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 01 lipca 2022 napisz DONOS@

„Afera śmieciowa” wygląda tak. Ujawniamy skrywany dokument.

Gigantyczną wręcz skalę nieprawidłowości w funkcjonowaniu miejskiego wysypiska śmieci w Czartorii koło Miastkowa opisuje „utajniany” w mieście raport z kontroli jaką przeprowadziła tam łomżyńska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zdobyliśmy dokument, którego prezydent Mieczysław Czerniawski nie chciał przekazać nawet miejskim radnym.

Oto treść pisma jakie 12 grudnia 2013 roku zostało wysłane z łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz „do wiadomości prezydenta miasta Łomża”.  

W odpowiedzi na pismo, znak jak wyżej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży uprzejmie informuje, że w dniach 29.10.2013r. - 29.11.2013r. przeprowadzono kontrolę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży do którego należy Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.
W czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości:
1. Naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego DIS-V.722.1.1.2011 z dnia 28.02.2011r.. ze zmiana w decyzji DIS-V.722.L8.2011 z dnia 13.04.2013r. wydanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego - przekroczenie ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia, przekroczenie ilości odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania 5 odzysku w ZPiUO w Czartorii. 
Przekroczone zostały ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania:
190501 - nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, w roku 2012 wytworzono 4816,88 Mg - dopuszczona ilość 2000 Mg/rok - przekroczenie ponad dwukrotne
190503 - Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) - w roku 2012 wytworzono 14343,76 Mg, dopuszczona ilość 1000 Mg/rok - 14 krotne przekroczenie.

Przekroczone zostały ilości odpadów skierowanych do odzysku w procesie R3

190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe - na kompostownię skierowano w 2012r. 4315,01 Mg. dopuszczalna ilość 300 Mg - przekroczenie ponad 14-krotne
191212 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, w 2012r. poddano kompostowaniu 25664,87 Mg - dopuszczalna ilość 200 Mg - przekroczenie 128-krotne

Przekroczono ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D5

190501 - nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, w 2012r. złożono na składowisku 5499,29 Mg (dopuszczalna ilość 2000 Mg/rok) - 2,5 krotne przekroczenie

Przekroczono ilości odpadów dopuszczone do odzysku w procesie R14

190503 - kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) w ilości 15659,57 Mg skierowano w roku 2012 do okrywy rekultywacyjnej (dopuszczalna ilość 3000 Mg/rok) – przekroczenie ponad pięciokrotne

Wszystkie w.w. przekroczenia są następstwem współpracy MPGKiM ZB w Łomży z MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce. Obie te firmy w dniu 05.10.2011r. zawarły umowę na wykonanie usługi kompostowania, za którą zleceniodawca płaci zaskakująco niską cenę - 5 zł za Mg odpadów. W ramach tej umowy MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce dostarczała do ZPiUO w Czartorii odpady o kodzie 191212 w ilości ponad dwukrotnie większej niż wynosiła wydajność kompostowni, (w roku 2012 - dostarczono 20119,97 Mg, wydajność kompostowni 1000Mg/rok). W sytuacji, kiedy wielokrotnie przekroczona została wydajność instalacji kompostowni wątpliwe jest aby proces kompostowania przeprowadzono prawidłowo. Jak ustalono MPGKiM nie posiada żadnych badań stopnia ustabilizowania odpadów powstałych w procesie kompostowania, np. ATa. TOC straty prażenia. W wyniku tzw. „usługi kompostowania” (która nie mogła być przeprowadzona ze względów technicznych) wykazywano, że powstawały odpady o kodach 190501 i 190503 w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne określone w pozwoleniu zintegrowanym. Również odpady 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, były dostarczone przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce w ilości wielokrotnie, przekraczającej ilości dopuszczalne określone w pozwoleniu.

2. Stwierdzono naruszenie warunków decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego DIS.V.7241.2.2.2011 z dnia 07.03.2012r, wyrażającej zgodę na zaniknięcie składowiska.
Stwierdzono przyjmowanie odpadów do rekultywacji, które nie odpowiadają deklarowanemu przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce kodowi 191209. W czasie oględzin rekultywowanego składowiska stwierdzono, że wygląd odpadów przekazanych przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce nie wskazywał na tego rodzaju odpady. Aby potwierdzić podejrzenia o kierowaniu na składowisko odpadów, nie odpowiadających deklarowanemu kodowi, pobrano do badań 2 próby odpadów (z pryzm odpadów jeszcze nie rozplanowanych na kwaterze X, które były dowiezione przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce). Badania wykonane przez Laboratorium WIOŚ w Białymstoku Pracownia w Łomży - sprawozdanie z badań Nr 760/BŁ/2013 wykazały dużą zawartość substancji organicznej (30.9% i 34.4%) w pobranych próbach, co świadczy o niewłaściwej kwalifikacji odpadu. Nie są to minerały i nie powinny być kierowane na składowisko w celu rekultywacji. Były to odpady komunalne po mechanicznej przeróbce i powinny być zakwalifikowane jako 191212. Za ich składowanie powinna być wniesiona opłata. W roku 2012, do rekultywacji składowiska MPGKiM w Łomży przyjęło od MPK Sp.z o.o. Ostrołęka 2000,46 Mg odpadów, które zakwalifikowano jako 191209, a w I połowie 2013r. MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce przekazało 13 549.04 Mg takich odpadów.

Do rekultywacji składowiska MPGKiM kierowało również odpady 190503 (kompost nie odpowiadający wymaganiom). Ten rodzaj odpadów może być wykorzystywany w procesie rekultywacji do tworzenia warstwy biologicznej a nie na etapie, obecnie prowadzonej rekultywacji technicznej. Było to więc składowanie odpadów. Za 15659,82 Mg odpadów 190503 przekazanych na rekultywowane kwatery w roku 2012 oraz za 9246,37 Mg przekazanych w I połowie 2013r. powinny być wniesione opłaty.
Nie jest realizowany harmonogram działań, związanych z rekultywacją składowiska odpadów. Nie wykonano w terminie studni odgazowującej na kwaterze X zamkniętego składowiska.

Niepokojący jest również fakt. że na terenie zamkniętego i rekultywowanego składowiska, między kwaterami IX. X i VIII gromadzone są odpady przez obcy podmiot. Okazało się. że są to odpady zbierane przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, która dzierżawi od MPGKiM ZB w Łomży działki 253, 254 i 256 o powierzchni 2ha ( umowa dzierżawy z dnia 12.10.2011r.). MPGKiM ZB w Łomży wydzierżawił te same działki (253. 254 i 256). na które Marszałek Województwa Podlaskiego wydał decyzję DIS-Y.7241.2.2.2011 z dnia 07.03.2013r.. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, składającego się z kwater odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne X. IX. VIII oraz z kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest X a. Składowisko to zlokalizowane jest na działkach 45/3, 45/4, 45/5 w obrębie wsi Korytki Leśne i 252, 253, 255, 256, 257 w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo Umowa dzierżawy została zawarta z na okres 5 lat. Dzierżawca płaci wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 3000 zł miesięcznie.
MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce ma całodobowy dostęp do działki dzierżawionej na terenie rekultywowanego składowiska - brama niezamykana. MPGKiM ZB w Łomży nie nadzoruje wjazdu na ten teren., nie sprawdza również jakiego rodzaju odpady są dowożone. Dzierżawca ma dostęp nie tylko do dzierżawionej działki ale również do rekultywowanych kwater. Stwarza to możliwość dowiezienia, tam. odpadów. Brak nadzoru ze strony MPGKiM jest niejasny i niezrozumiały.
MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Łomży ROŚB.7623/13/06 z dnia 12.04.2006r. zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów: 030101 - odpady kory i korka: 030301 - odpady z kory i drewna; 030302 - osady i szlamy z produkcji celulozy: 030307 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury; 030308 - odpady z sortowania papieru tektury przeznaczone do recyklingu; 030310 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji. W decyzji określono, że odpady będą magazynowane do czasu zebrania odpowiedniej ilości w celu przekazania uprawnionym odbiorcom. Ilość odpadów (nie tylko tych wymienionych w decyzji) zgromadzonych na pryzmie zajmującej powierzchnię ok. 0.8 ha o wysokości ok. 3-3.5m świadczy o tym, że odpady nie były przekazywane, ale są tam magazynowane od kilku lat. Sprawdzenie przestrzegania warunków tej decyzji przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce będzie przedmiotem odrębnej kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Łomży w 2014 roku.

3. Stwierdzono błędy w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za rok 2012. Zestawienie zostało sporządzone nierzetelnie, zawarte tam dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym i wymaga korekty.

4. Nieprawidłowo naliczono opłat za korzystanie ze środowiska. Nie wniesiono opłaty za 18.66 Mg odpadów o kodzie 191212. które zostały złożone na składowisku.     
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Delegatura WIOS w Łomży, w dniu 06.12.2013r., wydała zarządzenia pokontrolne zobowiązujące MPGKiM ZB w Łomży do ich usunięcia.
Wszczęto również postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 237 ust. l pkt. l w związku z art. 200 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 poz.21) za nierzetelne, niezgodne ze stanem rzeczywistym sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za rok 2012.
W związku z nieprzestrzeganiem przez MPGKiM ZB w Łomży warunków posiadanych decyzji, proszę o rozważenie możliwości wszczęcia  postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia a DIS-V.722.L1.2011 z dnia 28.02.2011r.. ze zmianą w decyzji UIS-Y.722. 1.8.2011 z dnia 13.04.2013r. wydanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na eksploatację instalacji ZPiUO w Czartorii oraz decyzji DIS.V.7241.2.2.2011 z dnia 07.03.2012r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska.

***
Wytłuszczenia i podkreślenia w tekście są tożsame z wytłuszczeniami w oryginalnym dokumencie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę