niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Masz dodatek mieszkaniowy? Należy Ci się jeszcze dodatek energetyczny

Od nowego roku tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny. Miesięcznie wyniesie on do 11 do 19 zł. Aby go otrzymać trzeba od najbliższego poniedziałku (16 grudnia) złożyć w ratuszu stosowny wniosek.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne / Dz. U z 2013r., poz 984/ odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Z 2013r. poz. 966/, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13 c/. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/m-c,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/m-c,
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/m-c.

Jednocześnie nastąpiła zmiana art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
Informacje o dodatku energetycznym można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Referat Spraw Lokalowych ul. Polna 16 pokój nr 8 tel. /86/2160992.
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można  składać od dnia 16 grudnia 2013 r


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0