poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Ratusz chce ograniczać konkurencję?

Tak działania władz Łomży ocenia Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego, które zaskarżyło do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejskim przetargu na przebudowę ulicy Sikorskiego na odcinku od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ulicą Nowogrodzką. Zastrzeżenia łomżyńskiej firmy sprowadzają się do zapisów dotyczących sposobu obliczania ceny w związku ze źle określonym zakresem wykonywanych prac. We wniesionym odwołaniu PBK wnosi o zobowiązanie miasto do modyfikacji SIWZ.

Jak czytamy w zaskarżeniu przesłanym przez PBK do  Krajowej Izby Odwoławczej „zamawiający (Urząd Miasta Łomża – odp. red.) dopuścił się naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku z zamieszczeniem postanowień, dotyczących sposobu obliczania ceny według których na wykonawcy spoczywa „ustalenie ilości robót i innych świadczeń” i „Przedmioty robót stanowią tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.” 
Kolejny punkt SIWZ, którego zmiany domaga się PBK dotyczy postanowienia, zgodnie z którym Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonywanie takich jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona: „roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia”.

Jak podkreśla spółka to na zamawiającym spoczywa obowiązek dokładnego i nie budzącego wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia. Obarczanie wykonawcy obowiązkiem konieczności wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i nie objętych przedmiarem, który obligatoryjną dokumentacji projektowej, utrudnia uczciwa konkurencją i równe traktowanie wykonawców. Dlatego PBK domaga się od  Krajowej Izby Odwoławczej nakazania miastu zmiany treści wskazanych zapisów specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0