piątek, 27 listopada 2015 napisz DONOS@
Informacja

Adres strony:

Zapraszamy do odwiedzenia strony klubu pod adresem:

YCA
wt, 23 grudnia 2014 12:55
Data ostatniej edycji: 2014-12-23 13:02:21

Obozy Żeglarskie Rajgród 2014 - ZAPRASZAMY !!!

Obozy Żeglarskie 2014

YACHT CLUB ARCUS zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie chcące nauczyć się żeglowania na 16 dniowy obóz żeglarski w swoim ośrodku w Rajgrodzie. Podczas obozu będzie możliwość zdobycia patentu żeglarza jachtowego.Port żeglarski Yacht Clubu "Arcus"
Port żeglarski Yacht Clubu "Arcus"
Jachty szkoleniowo - regatowe Flyer 3G CLUB, w tle budynek mariny YC "ARCUS"
Jachty szkoleniowo - regatowe Flyer 3G CLUB, w tle budynek mariny YC "ARCUS"

Obóz stacjonarny

od 28.06 – 12.07.2014 r.

Wymagane dokumenty:
-
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, wzór dostępny w załączniku poniżej
-jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, na wzięcie udziału w kursie. Wzór dostępny w załączniku poniżej
-legitymacja studencka lub szkolna uprawniająca do ewentualnych zniżek
-trzy zdjęcia

Koszt kursu (noclegi, wyżywienie, zajęcia szkoleniowe) – 1200 zł + opłaty egzaminacyjne.

Uczestnikami obozu mogą być osoby, które ukończyły 12 lat (wymagana jest zgoda opiekunów). Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Ośrodek nasz jak i jachty są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nasz OŚRODEK ŻEGLARSKI w RAJGRODZIE (ul. Szkolna 7) otrzymał Nagrodę Przyjaznego Brzegu  za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Oferujemy wypoczynek weekendowy zarówno żeglarzom jak i sympatykom żeglarstwa, w tym rejsy rodzinne.

Koszt uczestnictwa (noclegi+wyżywienie) oraz zajęcia szkoleniowe na obozie wynosi 1200 zł. Koszty egzaminów i patentu PZŻ pokrywają przystępujący do egzaminów z własnych środków.

 

Klub zaprasza również na kursy weekendowe w terminach od 01.07-2014r. - 15.09.2014r. koszt 500 zł (cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia oraz opłat egzaminacyjnych PZŻ). Jest możliwość zorganizowania kursu weekendowego w innym terminie. Warunkiem jest zebranie minimum 5 osób.

 

Szczegóły obozów żeglarskich w załącznikach.

Rezerwacji i pełnych informacji o obozach udziela:
Kierownik Mariny
Józef Zarzecki
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 7
tel. (86) 272 19 01
kom. 505 993 100
lub
kom.503 070 028

 

 

YCA
so, 03 czerwca 2006 18:39
Data ostatniej edycji: 2014-12-23 12:55:27

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000071387

PRZEKAŻ 1% NIEPEŁNOSPRAWNYM ŻEGLARZOM !!!!! KRS 0000071387

Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie Yacht Club "ARCUS" w Łomży, zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz sympatyków żeglarstwa i sportów wodnych o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia Yacht Club "ARCUS" w Łomży, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i kajakarstwo.

PRZEKAŻ 1% NIEPEŁNOSPRAWNYM ŻEGLARZOM KRS 0000071387
PRZEKAŻ 1% NIEPEŁNOSPRAWNYM ŻEGLARZOM KRS 0000071387
Jak wypełnić PIT 2013
Jak wypełnić PIT 2013

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Yacht Clubu „ARCUS” w Łomży, zajmującego się rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez żeglarstwo i sporty wodniackie.

Wypełniając właściwe roczne zeznanie podatkowe za rok 2013 (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37,PIT 38) w jego części: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko:

 

- w rubryce „Numer KRS”: 0000071387
- w rubryce „Wnioskowana kwota” wyliczony 1%należnego podatku

Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatkowego przekaże na rzecz Yacht Clubu „ARCUS” w Łomży wnioskowaną kwotę.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

 

 

YCA
cz, 12 stycznia 2012 12:10
Data ostatniej edycji: 2014-04-30 14:40:38

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000071387

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Organizacja Pożytku Publicznego Yacht Club "ARCUS" w Łomży składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1% wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć naszą organizację zajmującą się żeglarstwem osób niepełnosprawnych. Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym.

.

YCA
wt, 17 maja 2011 14:37
Data ostatniej edycji: 2013-06-10 14:18:38

Informacja

Ogłoszenie wyników postępowania

Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie

 

W związku z zakończeniem badania i oceny ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający – Yacht Club „ARCUS” w Łomży – informuje:

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznaje ofertę złożoną przez Wykonawcę – Aleksander Świderski Zakład Remontowo – Budowlany Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21A 18 – 400 Łomża. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, treść oferty jest zgodna z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. Cena złożonej oferty to kwota brutto 1.055.672,96 zł., w tym wartość netto – 858.270,70 zł. plus podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 197.402,26 zł.,jest najniższa i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR spółka z o.o. 16 – 300 Augustów ul. Słowackiego 60 uzyskała drugą w kolejności ocenę punktową. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, treść oferty jest zgodna z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. Cena złożonej oferty wynosi kwotę brutto 1.070.866,23 zł., w tym wartość netto – 870.622,95 zł. plus podatek VAT w wysokości 23%.

Jednocześnie Zamawiający wzywa do przedłużenia terminu ważności wadium, w związku z przedłużeniem terminu związania z ofertą do dnia 30.11.2012.

Data 06.11.2012r.

 

YCA
wt, 06 listopada 2012 21:21
Data ostatniej edycji: 2014-04-30 14:41:16

Informacja

Ogłoszenie o zamówieniu

Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie

ZAMAWIAJĄCY

I. 1. Yacht Club „ARCUS” w Łomży , ul. Mazowiecka 1 lok. 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, p. łomżyński, tel. 86 218 06 93, faks 86 218 06 93.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ycarcus.pl

I. 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie, organizacja pozarządowa nie działająca w celu osiągnięcia zysku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie
II. 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy.
II. 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i zaproszeniu do składania ofert.
II. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

CPV symbol CPV opis
37410000-5
Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
51511110-1 Usługi instalowania żurawi

II.6. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 30.09.2013.

INFORMACJE

III. WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000zł, /słownie dziesięć tysięcy złotych/ . Obowiązek wniesienia wadium spoczywać będzie na wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty
IV. Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis warunków udziału i sposób potwierdzania spełnienia tych warunków w postępowaniu zawarty jest w z zaproszeniu do składania ofert.
V. Kryteria oceny ofert:: cena – 100%
VI. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5 wykonawców
VII. Termin składania ofert: 08.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Yacht Club „ARCUS” w Łomży , ul. Mazowiecka 1 lok. 30 (I piętro).

VIII. Termin otwarcia ofert: 08.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Yacht Club „ARCUS” w Łomży , ul. Mazowiecka 1 lok. 30 (I piętro).

IX. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i kultury. Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – do czasu podpisania umowy – bez podawania przyczyny

Data napisania wiadomości 2012-09-25

YCA
wt, 25 września 2012 00:00
Data ostatniej edycji: 2014-04-30 14:42:11

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0